BIP
16 batalion powietrznodesantowy
BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 16 batalionu powietrznodesantowego.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.
KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO DOWÓDCY 16 batalionu powietrznodesantowego:

Adres korespondencyjny:

16 batalion powietrznodesantowy
im. gen. bryg. Mariana ZDRZAŁKI
ul. Wrocławska 82
31-901 Kraków
email: 16bpd@wp.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.30 (w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmuje w dzień następny), po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Wychowawczą.

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na poniżej podany adres e-mail wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej DG RSZ, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

Nie będą także udzielane porady prawne.

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).

Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

INFORMACJE O PODMIOCIE:

Nazwa: 16 batalion powietrznodesantowy

Adres: ul. Wrocławska 82, 31-901 Kraków

Telefon: +48 261 13 45 47, +48 261 13 79 04

Fax: +48 261 13 47 03

E-mail: 16bpd@wp.mil.pl

Strona WWW: http://16bpd.wp.mil.pl

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Zgodnie z  art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji  oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.  Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie  BIP 16 bpd jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP 16 bpd udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw  przepisy dotyczące centralnego  repozytorium  wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

REDAKCJA BIP

Kamila KRUKOWSKA
tel.+48 261 13 41 43
e-mail: 16bpd@wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych