BIP
16 batalion powietrznodesantowy
Rekrutacja

16 batalion powietrznodesantowy ul. Wrocławska 82 w Krakowie prowadzi ciągły nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Żołnierze rezerwy (szeregowi, starsi szeregowi i elewi odbywający służbę przygotowawczą w centrach szkoleniowych) oraz kobiety chętni do wstąpienia w szeregi batalionu muszą spełniać następujące wymagania:

  • odbyta w pełnym wymiarze zasadnicza służba wojskowa (nie dotyczy kobiet),
  • wykształcenie: ukończone gimnazjum (preferowane wykształcenie średnie),
  • nieposzlakowana opinia (niekaralność),
  • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz wojsk powietrznodesantowych,
  • wysoka sprawność fizyczna oraz odporność na stres, zmęczenie i trudne warunki klimatyczne (ze względu na możliwość pełnienia służby poza granicami kraju).

Oferta przeznaczona jest dla młodych ludzi, którzy prowadzą aktywny tryb życia, posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych (w szczególności kategoria prawa jazdy "C" lub "C"+"E"), czynnie uprawiają sporty przydatne w wojsku takie jak:

  • spadochroniarstwo,
  • wspinaczka wysokogórska,
  • narciarstwo,
  • walka wręcz,
  • nurkowanie.

Preferowani będą także Ci, którzy znają język angielski, a także ukończyli kursy: ratownika medycznego, płetwonurka, spadochronowy oraz uczestniczyli w zajęciach na obozie surwiwalowym.

Na stanowiska w służbach logistycznych preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie średnie techniczne.

Warunki finansowe: - 2550 zł brutto (dla starszego szeregowego) + dodatki specjalne o charakterze stałym za wykonywanie skoków ze spadochronem i za długoletnią wysługę (już od 3 lat służby).

Zgłoszenia kandydatów przyjmują właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowe Komendy Uzupełnień.
Terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych:

 

16.01 i 30.01.2018

20.02.2018

20.03.2018

17.04.2018

8.05 i 22.05.2018

19.06.2018

11.09 i 25.09.2018

9.10.2018

13.11.2018

11.12.2018

 

 

KRYTERIA EGZAMINU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


1. Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów.
2. Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiadają oficer, podoficer o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Uczestnik podchodzi do testu z ważnym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.
4. W skład sprawdzianu wchodzą następujące konkurencje:

 

Mężczyźni:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość wykonanych prawidłowo  podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo podciągnięć.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

Kobiety:

Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatek rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo powtórzeń.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

ZASADY OCENY:
Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób:

średnia 4,51 i wyższa - ocena bardzo dobra;
średnia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;
średnia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;
średnia 2,50 i niższa - ocena niedostateczna.
Warunkiem zakwalfikowania kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek powietrznodesantowych jest uzyskanie średniej - 3,75 -ocena dobra.
Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.

 

 

Ćwiczenia i normy
sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo – szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
Pododdziały bojowe.

 

MĘŻCZYŹNI

 

 Motoryka

 Nazwa ćwiczenia

 JM

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

31-35 lat

Gr. wiekowa

36-40 lat

Gr. wiekowa

powyżej 41 lat

 5

 4

 3

 5

 4

 3

 5

 4

 3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

 Marszobieg

na 3000m

min

 

13:30

14:30

15:40

13:45

14:45

16:00

14:00

15:00

16:10

14:40

15:40

16:50

15:40

16:40

17:50

 Siła

 Podciąganie się na drążku wysokim

 ilość 

11

9

7

10

8

6

9

7

5

8

6

4

6

5

4

 Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

54

48

42

50

44

38

44

38

32

   38

32

26

34

28

22

 Szybkość

 Bieg wahadłowy 10x10m.

sek. 

30,6

31,6

32,6

30,9

31,9

32,9

31,2

32,2

33,2

31,5

32,5

33,5

32,1

33,1

34,1

Bieg zygzakiem „Koperta”

23,4

24,4

25,4

23,8

24,8

25,8

24,2

25,2

26,2

24,6

25,6

26,6

25,0

26,0

27,0

 

 

KOBIETY

 

 Motoryka

 Nazwa ćwiczenia

 JM

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

31-35 lat

Gr. wiekowa

36-40 lat

Gr. wiekowa

powyżej 41 lat

 5

 4

 3

 5

 4

 3

 5

 4

 3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

 Marszobieg

na 3000m

min

 

15:30

16:30

17:30

16:15

17:25

18:25

16:25

17:25

18:35

17:25

18:25

19:35

18:35

19:35

20:35

 Siła

 Podciąganie się na drążku wysokim

 ilość 

5

4

3

4

3

2

3

2

1

3

2

1

3

2

1

 Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

30

25

20

27

21

17

24

19

14

   21

18

12

18

15

10

 Szybkość

 Bieg wahadłowy 10x10m.

sek. 

32,2

33,2

34,3

32,5

33,5

34,6

32,8

33,8

34,9

33,5

34,6

35,6

34,6

35,6

36,8

Bieg zygzakiem „Koperta”

25,9

26,7

28,2

26,5

27,2

28,7

26,9

27,7

28,2

29,2

28,2

29,2

28,2

29,2

30,2

 

 

Więcej informacji i szczegółów dotyczących naboru ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych pod nr tel:

 

261-134-602
261-134-551
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych