BIP
16 batalion powietrznodesantowy
Misje

Operacje pokojowe - EGIPT 1973


Geneza działań polskich sił zbrojnych w Egipcie.

 
Siły pokojowe UNEF II powołano rezolucją S/RES/340 Rady Bezpieczeństwa z 25 października 1973 r. Ustanowiono je w celu nadzorowania zawieszenia ognia pomiędzy wojskami Egiptu i Izraela. Ponadto w wyniku porozumień ze stycznia 1974 r. i września 1975 r. UNEF II nadzorował przemieszczanie i dyslokację wojsk zwaśnionych krajów oraz sprawował kontrolę nad strefą buforową.

22 listopada 1973 roku podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami ONZ oraz delegacjami z Polski i Kanady. W myśl tego postanowienia Polska zadeklarowała skierowanie ponad 800 żołnierzy (w tym m.in. żołnierzy 16 batalionu powietrznodesantowego) do udziału w misji UNEF II. Skład jednostki polskiej tworzyły kompanie: dowodzenia i ochrony, transportowa, inżynieryjna, remontowa, budowlana i obsługi. Ponadto PKW utworzył szpital polowy dla potrzeb sił ONZ.

 

Do zadań kontyngentu polskiego należało:
•  zabezpieczenie transportu drogowego, przewozu osób, towarów, wody, żywności oraz paliw z portów i baz zaopatrzenia do poszczególnych kontyngentów rozlokowanych w strefie buforowej,
•  sprawdzanie dla potrzeb sztabów i posterunków UNEF II terenów pod względem zaminowania, budowy dróg i innych urządzeń inżynieryjnych,
•  opracowanie planów i założeń technicznych poszczególnych operacji w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno - saperskiego,
•  obsługa techniczna (naprawa i konserwacja) pojazdów własnych i pochodzących z krajów Europy Wschodniej,
•  uzdatnianie wody do picia dla potrzeb kontyngentów narodowych,
• zabezpieczenie służby sanitarnej całych sił zbrojnych ONZ w tym zwłaszcza obsługa szpitala poliklinicznego oraz udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej.

 

Ponadto żołnierze WP służyli w składzie: międzynarodowej żandarmerii wojskowej ONZ, kwatery głównej UNEF II oraz samodzielnie kierowali oddziałami inżynieryjnymi i służby medycznej.

Operacja została zakończona w 1979 r. Ogółem pełniło w niej służbę 11 699 osób (w tym 4 037 żołnierzy zawodowych, 7 080 żołnierzy służby zasadniczej i 582 pracowników cywilnych). Państwa uczestniczące: Australia, Austria, Finlandia, Ghana, Indonezja, Irlandia, Kanada, Nepal, Panama, Peru, Polska, Senegal i Szwecja. Czas trwania: październik 1973 r. - czerwiec 1979 r.

 

 

 

   


Operacje pokojowe - Bośnia i Hercegowina.


Siły Implementacyjne IFOR NATO 1996 - 1997

 

Obecność wojskowa Polski w rejonie Bałkanów rozpoczęła się w połowie kwietnia 1992 r. w związku z przyjęciem przez Polskę zaproszenia Sekretarza Generalnego ONZ do udziału w Siłach Ochronnych ONZ w Jugosławii (UNPROFOR). Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) składał się z batalionu operacyjnego liczącego 893 żołnierzy. Wraz z rozwojem sytuacji kontyngent był wzmacniany kolejnymi żołnierzami i w szczytowym okresie w lutym 1995 r. liczył 1 245 żołnierzy. Polski kontyngent zakończył misję w siłach UNPROFOR w dniu 14 grudnia 1995 r. Zgodnie z porozumieniem pokojowym z DAYTON 16 grudnia 1995 r. rozpoczęto w Bośni i Hercegowinie (BiH), w ramach misji pokojowej "Wspólny Wysiłek" operację wojskową międzynarodowych Sił Implementacyjnych IFOR. W operacji brało udział ok. 60 tys. żołnierzy z 32 państw. Założenia operacji IFOR przyjęte przez Radę Ambasadorów NATO z 12 października 1995 r. przewidywały realizację wojskowych aspektów planu pokojowego w BiH na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

Polska wyraziła gotowość uczestniczenia w operacji IFOR, proponując skierowanie do BiH jednostki sformowanej na bazie 16 batalionu powietrznodesantowego zgłoszonego do uczestnictwa w operacjach Partnerstwa dla Pokoju (PdP). Rada Ministrów w dniu 5 grudnia 1995 r. podjęła decyzję o skierowaniu polskiego batalionu do udziału w Brygadzie Nordycko-Polskiej w ramach dywizji amerykańskiej. Przegrupowanie batalionu zakończono 5 lutego 1996 r. Zasadniczym elementem PKW IFOR był 16 batalion powietrznodesantowy (POLBAT) wchodzący w skład wielonarodowej Brygady Nordycko-Polskiej (NORDPOLBDE) podporządkowanej 1 Dywizji Pancernej USA. Jego żołnierze stacjonowali w trzech miejscowościach: Teslic (sztab batalionu, kompania szturmowa, kompania zaopatrzenia oraz plutony: łączności, saperów i medyczny), Jelah (kompania szturmowa, kompania wsparcia oraz pluton remontowy), Zepce (kompania szturmowa, wzmocniona przez pluton artylerii przeciwlotniczej). Ponadto Polacy pełnili służbę w sztabie Brygady Nordycko-Polskiej w miejscowości Doboj, w Nordyckiej Grupie Zabezpieczenia (PECS, Węgry), w Narodowej Grupie Zaopatrywania (PECS). Razem PKW IFOR liczył około 660 żołnierzy. Mandat IFOR był przewidziany na 12 miesięcy i kończył się 20 grudnia 1996 r. Jednakże cywilna część porozumienia z Dayton nie została do końca zrealizowana, dlatego na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1088 z dnia 12 grudnia 1996 r. siły Implementacyjne zostały zredukowane do 40 tys. żołnierzy i przemianowane na siły stabilizujące SFOR.

Do głównych zadań 16 bpd w ramach operacji IFOR należało: nadzorowanie strefy rozdzielenia, patrolowanie rejonów odpowiedzialności, zapewnienie siłom pokojowym możliwości przemieszczania się, utrzymywanie punktów kontrolnych na głównych drogach prowadzących do strefy rozdzielenia, kontrola broni i sprzętu wojsk stron konfliktu. Prowadzono także działalność humanitarną.

Po zakończeniu operacji IFOR, Polska została zaproszona do udziału w Siłach Stabilizujących (SFOR).Operacje pokojowe - IRAK 2004/2005

 

 Udział Polski w stabilizacji Iraku

 

Polska poparła czynnie interwencję zbrojną przeciwko Irakowi rozpoczętą 20 marca 2003 r. przez państwa koalicji na czele z USA. Zgodnie z rezolucją RB NZ 1483, dla wsparcia narodu irackiego w odbudowie kraju do Iraku został wysłany Polski Kontyngent Wojskowy w sile 2 500 żołnierzy. Wszedł on w skład Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe (WND-CP), której dowództwo powierzono Polsce. Dywizja otrzymała wsparcie NATO w zakresie rozpoznania i łączności.

 

W dniu 3 września 2003 r. Dywizja przejęła odpowiedzialność za strefę składającą się z 5 prowincji (Babil, Karbala, Diwanija, Nadżaf i Wasit). W WND CP uczestniczyły kontyngenty z 23 państw, m.in. z: Armenii, Danii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mongolii, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Salwadoru i USA.

 

Na bazie 16 bpd utworzona została kompania "Alfa", dowodzona przez kpt. Marcina Gila, która na przełomie 2004/2005 roku weszła w skład Polskiej Grupy Bojowej III zmiany PKW IRAK. Dziesiątki wykonanych patroli, konwojów, operacji "cordon&search", jak również ogromne ilości skonfiskowanej broni, amunicji i materiałów wybuchowych świadczyły o wysokim profesjonalizmie żołnierzy 16 bpd. Jednak pomimo wielu sukcesów ta misja nie do końca okazała się pomyślna. 12 września 2004 roku batalion stracił znakomitego oficera, prymusa Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i wreszcie dowódcę plutonu szturmowego - por. Daniela Różyńskiego. zginął on od kul irackich terrorystów, gdy jego pluton wykonując zadania jako QRF, wpadł w dobrze przygotowaną zasadzkę.

Operacje pokojowe - AFGANISTAN 2007/2012


Wydarzenia z 11 września 2001 r. uświadomiły światu, że Afganistan jest jednym z głównych państw eksportujących narkotyki i udzielających schronienia osobom związanym z największymi zamachami terrorystycznymi.

 

Atak ten spowodował zawiązanie się koalicji państw chcących zlikwidować zgrupowania terrorystyczne w Afganistanie, obalić rządy talibów. Jednak osiągnięcie celów militarnych nie rozwiązało problemu. Koalicjanci szybko zrozumieli, że nie udzielenie wsparcia krajowi, który przez wiele lat nękany był walkami, nieuchronnie doprowadzi do chaosu, a w efekcie do kolejnych konfliktów. I do powtórki sytuacji sprzed 2002 r. Zatem przed społecznością międzynarodową stanęło zadanie wsparcia Afgańczyków w odbudowie ich ojczyzny.

 

Od sierpnia 2003 r. Sojusz Północnoatlantycki utrzymywał w Afganistanie Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force - ISAF). Wspomagając utrzymanie bezpieczeństwa w Afganistanie, próbował rozwinąć nową koncepcję budowania bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze wykraczającym poza dotychczasową strefę zainteresowania paktu. Siły ISAF działały zgodnie z mandatem Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach uprawnień przyznanych im w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. i w następnych rezolucjach. Misja ta była operacją NATO prowadzoną z zastosowaniem trzyszczeblowego systemu dowodzenia: strategicznego, operacyjnego i taktycznego, w rzeczywistych uwarunkowaniach, uwarunkowaniach w odległym teatrze działań. ISAF przyjęły dowodzenie nad wszystkimi strefami przydzielonymi pięciu dowództwom regionalnym. Początkowo wojskami sojuszu kierowało Dowództwo Regionalne Stolicy - Kabul (Regional Command Capital - Kabul), później powstały strefy Północna i Zachodnia. ISAF przyjęły również pozostałe dwie strefy dotychczas kontrolowane przez wojska amerykańskie.

 

Wyzwaniem dla sił koalicyjnych były grupy przestępcze trudniące się produkcją i przemytem narkotyków. Przestępcy byli zainteresowani destabilizacją sytuacji w kraju, bo sprzyjało to ich interesom. Sformowanie silnej afgańskiej policji i wojska mogłoby niewątpliwie wpłynąć na ograniczenie narkotykowego biznesu.

 

W kwietniu 2007 roku do sił ISAF w Afganistanie dołączyli polscy żołnierze. Tworzyli oni Polską Grupę Bojową, która weszła w skład 4 BCT (4th Brigade Combat Team).

 

16 batalion powietrznodesantowy został zobligowany do wystawienia wspólnie z 17 Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza II zmiany Polskiej Grupy Bojowej. Żołnierze batalionu w ilości blisko 300 żołnierzy pełnili służbę w składzie PKW Afganistan.

26 lutego 2008 roku w wyniku eksplozji materiału wybuchowego pod jednym z pojazdów polskiego patrolu zginął st. kpr. Szymon Słowik.

 


Od kwietnia 2009 roku batalion brał udział w V zmianie PKW ISAF w Afganistanie jako batalionowe Zgrupowanie Bojowe "Alfa".

10 września 2009 r.  w Afganistanie smierć poniósł kpr. Piotr Marciniak, który wykonywał zadanie bojowe w składzie patrolu QRF.

W 2012 roku batalion brał udział w XI zmianie PKW ISAF w Afganistanie.

 


 

 

 

 

 

Operacje pokojowe - KOSOWO 2017/2018

 

16 bpd został zobligowany do udziału w XXXVII zmianie PKW KFOR w Kosowie.

 

  
   
 


  

 

 

fot. archiwum Klubu 16 bpd


 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych